Ladislava Lipinová

Diplomová práce

Předehřev napájecí vody sytou parou

Preheating the Supply Water with Saturated Steam
Anotace:
Práce se zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem proudového kompresoru při zadaných parametrech pro využití k ohřevu napájecí vody v tepelné elektrárně. Teoretická část práce obsahuje popis fyzikálního chování proudění v jednotlivých částech kompresoru - dýzy, směšovací komory a difuzoru. Dále popisuje účinnost a charakteristiku proudových kompresorů. Práce obsahuje popis zapojení proudového kompresoru …více
Abstract:
The aim of this thesis is the calculation and the design of the steam jet ejector with the predefined parameters in order to be used as regenerative feed water heating in the thermal power plant cycle. The theoretical part of the thesis contains a description of the physical behaviour of the flow in every individual part of the compressor - nozzle, mixing chamber and diffuser. It also describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Zdeněk Šmída

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava