Theses 

Financování přeneseného výkonu státní správy městského úřadu – Petra Petrásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Petra Petrásková

Diplomová práce

Financování přeneseného výkonu státní správy městského úřadu

Financing of Transferred Performance of State Administration on the Municipal Office

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení financování přeneseného výkonu státní správy Městského úřadu Hodonín v návaznosti na rozbor vlastních a cizích příjmů a provozních a investičních výdajů Městského úřadu Hodonín. Teoretická část je zaměřena převážně na obecní samosprávu, v úvodu lze však nalézt i stručnou charakteristiku samosprávy krajské. Obecní samospráva je rozebrána podrobněji z důvodu návaznosti na další kapitoly diplomové práce. Tato část se tedy zabývá samotnými obcemi, orgány obcí, působností obcí a jejich rozpočtem. V přílohách je poté také popsán pomocí schémat rozpočtový proces a rozpočtová skladba. Praktická část se zabývá postavením a působností Městského úřadu Hodonín, kde je popsáno jeho vnitřní členění na jednotlivé odbory podle vykonávané působnosti, dále se zabývá analýzou financování přenesené působnosti státní správy Městského úřadu Hodonín, kde byly rozebrány cizí a vlastní zdroje financování a následně také provozní a investiční výdaje ve sledovaném období 2006 - 2009. V poslední části je zhodnocení financování pomocí grafů za jednotlivé roky a následná doporučení pro Městský úřad Hodonín, jak zvýšit cizí zdroje financování na výkon přenesené působnosti státní správy.

Abstract: The thesis is concerned with the evaluation of financing self-services, which the municipality of Hodonín provides, according to comparison of the self-revenues and grants on the one hand with costs (overheads and capital) on the other. The theoretic part discusses communal self-government. There is a short description of regional self-government as well. The communal self-government is analysed in more detail in the next part of the thesis. Here, municipal offices are presented with their authorities, activities and budgets. The budget process and its structure is described in the appendix to the thesis. The second part of the thesis describes Hodonín municipality in practice today. The structure of the municipal office and their interior departments according to activities and responsibilities are shown. The economy and financial budget from 2006 to 2009 is analysed in separate sections by revenues, grants, fixed costs, and capital costs. Finally, there is an overview of the charts for each year with recommendations to the municipal office regarding the obtaining of more grants for financing self-government.

Klíčová slova: přenesená působnost, obce, financování, cizí zdroje, vlastní zdroje.

Keywords: self-service, municipalities, financing, grants, own revenues.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Martina Halásková
  • Oponent: Marián Maňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz