Bc. Petra Bartošíková

Bakalářská práce

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody v režimu Vídeňské úmluvě - teoretický rozbor

Legal Conditions of Damage Claim under the CISG - theoretical analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody v rámci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V úvodu jsem se věnovala Vídeňské úmluvě samotné. Poté jsem zkráceně nastínila práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, protože právě porušení/nesplnění jednotlivých povinností slouží jako podnět k uplatnění nároků plynoucích z úmluvy. V další kapitole byla rozebrána …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue in terms of a claim for damages under the UN Convention on contracts for the international sale of goods. In the introduction, I dealt with the Vienna Convention.Then I shortly outlined the rights and obligations of the seller and buyer, because violations of the non-fulfilment of individual obligations/is used as a stimulus to claims arising from the Convention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta