Jakub Vašek

Bachelor's thesis

Analýza ocelových konstrukcí metodou konečných prvků

Analysis of Steel Structures with Finite Element Method
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zpracovat problematiku návrhu a analýzy ocelových konstrukcí. Pro analýzu konstrukcí je využita metoda konečných prvků. Vyhodnocení deformací, vnitřních sil a napětí je uvedeno na několika příkladech. K uvedeným příkladům jsou vytvořeny výpočetní algoritmy v programu Matlab. Jednotlivé algoritmy využívají prutové, rovinné i prostorové konečné prvky. Výsledky z vytvořených …viac
Abstract:
The aim of this thesis is compile a brief overview of the steel structure analysis and design. Finite element method was used for analysis. Evaluation of deformations, internal forces and stress is presented on some examples. Algorithms were created for calculation in Matlab software. Algorithms consist of bar, plane and three dimensional finite elements. Results of calculations are compared to solution …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: Oldřich Sucharda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava