Lukáš Rapant

Disertační práce

Modelling of traffic flow using modern stochastic approaches

Modelling of traffic flow using modern stochastic approaches
Anotace:
Spolu s rostoucím objemem provozu narůstá význam předpovědi stavu dopravního provozu. Schopnost předvídat dopravní rychlost a hustotu v krátkém až střednědobém horizontu je jednou z hlavních úkolů každého systému pro řízení dopravy. Tato predikce může být použita k řízení provozu, a to jak k prevenci vzniku dopravních zácp, tak k minimalizaci jejich dopadu. Tyto informace jsou také užitečné pro plánování …více
Abstract:
The importance of traffic state prediction steadily increases together with growing volume of traffic. The ability to predict traffic speed and density in short to medium horizon is one of the main tasks of every Intelligent Transportation System. This prediction can be used to manage the traffic both to prevent the traffic congestions and to minimize their impact. This information is also useful for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2017
  • Vedoucí: Radim Briš
  • Oponent: Miroslav Koucký, Michal Dorda, Pavel Popela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika