Liliana Nábělková

Diplomová práce

Návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II-1. část na Dolech Nástup Tušimice

The Libouš II - 1st part area’s technical reclamation project at the Doly Nástup Tušimice mining site
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II – 1. část na Dolech Nástup Tušimice, které jsou součástí společnosti Severočeské doly a.s. Ta patří mezi největší producenty hnědého uhlí v České republice. Povrchovou těžbou hnědého uhlí dochází k rozsáhlé devastaci krajiny, a proto má organizace povinnost podle zákona (Zákon č. 44/1988 Sb.) provádět sanaci a rekultivaci …více
Abstract:
The main topic of diploma thesis is the Libouš II – 1st part area’s technical reclamation project at the Doly Nástup Tušimice mining site, which is part of the Severočeské doly a.s. This company is the biggest producer of brown coal in the Czech Republic. The surface mining of brown coal leads to extensive devastation of the landscape and therefore the companies are required under law (Act. No. 44 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Arnoštka Kostková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava