Veronika Zajícová

Diplomová práce

Objemová studie bydlení pro seniory v obci Závada

Volumetric study of housing for Seniors in municipalities Zavada
Anotace:
ZAJÍCOVÁ, V.: Objemová studie bydlení pro seniory v obci Závada. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2018, s.67, Vedoucí práce: Ing. arch. Dagmar Kutá. Předmětem diplomové práce je vypracování objemové studie bydlení pro seniory v obci Závada. Práce je zhotovená ve dvou variantách s detailním dopracováním jedné z nich. Varianty se liší především …více
Abstract:
ZAJÍCOVÁ, V.:Volumetric study of housing for Seniors in municipalities Zavada. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban Engineering, 2018, p.67, Thesis head: Ing. arch. Dagmar Kutá. The subject of the thesis is the elaboration of volume studies of housing for seniors in the village of Závada. The work is done in two variants with a detailed completion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: Dagmar Kutá
  • Oponent: Jaroslav Sedlecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství