Lukáš Bohačík

Bakalářská práce

Křižovatka Michálkovická - Hladnovská v Ostravě

Intersection Michalkovicka - Hladnovska in Ostrava-City
Anotace:
BOHAČÍK, Lukáš. Křižovatka Michálkovická – Hladnovská v Ostravě: bakalářská práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2016, 103 s. Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Michálkovická- Hladnovská v Ostravě a vhodností současného uspořádání …více
Abstract:
BOHAČÍK, Lukáš. Intersection Michalkovicka – Hladnovska in Ostrava. Bachelor´s thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of traffic engineering, 2016, 103 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The bachelor’s thesis is focused on the analysis of the road safety at the intersection Michalkovicka – Hladnovska in Ostrava and the appropriateness of the current arrangement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava