Theses 

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením – Mgr. Lucie Pilařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Pilařová

Diplomová práce

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Professional social counseling for people with disabilities

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Cílem této práce bylo analyzovat poradenskou činnost v jednotlivých zařízeních se zřetelem na nastínění komplexního obrazu o tom, jakým způsobem tato zařízení fungují. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a empirickou. Část teoretická se skládá ze tří kapitol, které se zaměřily na vymezení pojmu zdravotního postižení, byl zde podrobně popsán systém sociálních služeb v České republice, zejména pak odborného sociálního poradenství. V empirické části jsou uvedeny hlavní a vedlejší výzkumné otázky a metodologie vybraného výzkumného šetření s odůvodněním zvolené strategie výzkumu. Dále je v empirické části charakterizován výzkumný vzorek, který tvoří dvě zařízení poskytující odborné sociální poradenství, a analýza výzkumného šetření, která zodpovídá hlavní a vedlejší výzkumné otázky. Závěr diplomové práce shrnuje vyhodnocení výzkumného šetření a hodnotí, zda byly splněny cíle práce.

Abstract: This diploma thesis deals with professional social counselling for persons with disabilities. The aim of this work was to analyze the counselling activities in different facilities with a view to outlining a comprehensive picture of how these facilities work. The thesis is divided into two main parts - theoretical and empiric. The theoretical part consists of three chapters which focus on the definition of disability and the system of social services in the Czech Republic, especially the professional social counselling was described in detail. In the empiric part the main and secondary research questions and methodology of the selected survey are mentioned with justification of the chosen research strategy. Furthermore, in the empirical section the research sample, which consists of two facilities providing professional social counselling and the analysis of the survey, which responses to primary and secondary research questions are characterized. The conclusion summarizes the evaluation of the research and it evaluates if the goals of this thesis were fulfilled.

Klíčová slova: zdravotní postižení, sociální služby, odborné sociální poradenství, klientela, poradenský proces, disability, social services, professional social counselling, clients, counselling process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 19:48, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz