Theses 

Assessment of Disproportionate Costs in Environmental Policy with a Special Focus on Water Management – Jan Macháč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Macháč

Disertační práce

Assessment of Disproportionate Costs in Environmental Policy with a Special Focus on Water Management

Hodnocení přiměřenosti nákladů v environmentální politice se zaměřením na vodní hospodářství

Anotace: Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů v rámci vodního managementu. Práce se zaměřuje na princip přiměřenosti nákladů a Rámcovou směrnici EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES). Tato směrnice má významný dopad na vodní management a národní ekonomiky, ustanovuje řadu požadavků včetně dosažení „dobrého stavu“ všech vodních útvarů. Nicméně dosažení tohoto environmentálního cíle je spojeno s velkými investicemi, které často převyšují možnosti znečišťovatelů. V odůvodněných případech mohou členské státy požádat o výjimku. Nepřiměřené náklady na dosažení požadavků směrnice mohou být použity jako důvod pro prodloužení termínu pro dosažení „dobrého stavu“ nebo pro zmírnění požadovaného cíle. Rámcová směrnice poskytuje relativně vysokou míru volnosti, pokud jde o definici nákladové přiměřenosti. Směrnice vyžaduje nutnost aplikace ekonomické analýzy. Cílem práce je diskutovat různé přístupy užívané v zahraničí, otestovat tyto metody v České republice a poskytnout doporučení pro aplikaci výjimky na základě nákladové nepřiměřenosti. Práce klade zvláštní důraz na doplňkové metody, které lze z ekonomického hlediska aplikovat při plánování ve vodním hospodářství pro dosažení „dobrého stavu“. Disertační práce je koncipovaná jako kumulativní práce složená z přijatých článků/článku v recenzním řízení v mezinárodních časopisech s impakt faktorem/v mezinárodních recenzovaných konferenčních sbornících indexovaných na Web of Science. Výsledky pěti vědeckých článků ukázaly, že analýza nákladů a přínosů se zdá být vhodným přístupem pro analýzu nákladové nepřiměřenosti, která může být kombinována s dalšími metodami, jako je analýza efektivity nákladové efektivnosti, Bayesovské sítě nebo teorie her. Výpočet přínosů a nákladů opatření však přináší řadu metodických komplikací a nejistot. Použití ekonomických přístupů může přispět k efektivnímu plnění cílů environmentální politiky ve vodním hospodářství. Doporučení proto spočívá v kombinaci metod, aby se předešlo nedostatkům jednotlivých metod. Kombinace metod také vede ke komplexnímu přístupu ve vodním managementu, který lépe chrání omezené zdroje.

Abstract: The dissertation deals with application of economic approaches in water management. The thesis focuses on the principle of disproportionate costs and the EU Water Framework Directive (Directive 2000/60 EC). The Directive has a major impact on water management and national economy and contains numerous requirements, including “good status” of all water bodies. However, achieving this environmental target is connected with large investments, often beyond polluters’ capabilities. In justified cases, member states may request an exemption. Disproportionate costs of meeting the Water Framework Directive requirements can be used as a reason for extending the deadline for achieving the “good status” or reducing the desired goal. Nevertheless, the Directive grants a relatively high level of discretion relating to the definition of the cost proportionality. The Directive implies the need for application of economic analysis. The objective of the thesis is to discuss the different approaches used abroad, to test the methods in the Czech Republic’s context and to provide recommendations for application of cost disproportionality analysis. The thesis puts a special emphasis on complementary methods that can be applied in planning in water management from the economic point of view to achieve the “good status”. The dissertation is designed as a cumulative thesis composed of accepted articles/article in the review process in international journals with impact factor/in peer-reviewed international conference proceedings indexed in the Web of Science. The results of the five scholarly articles show that cost-benefit analysis seems to be an appropriate approach to cost disproportionality analysis, which can be combined with other methods such as cost-effectiveness analysis, Bayesian networks or game theory. However, calculation of benefits and costs of measures brings several methodological complications and uncertainties. Application of economic approaches may contribute to efficient meeting of environmental policy goals in water management. The recommendation is therefore to combine the methods to avoid shortcomings of individual methods. A combination of methods leads to a comprehensive approach to water management, which can better protect limited resources.

Klíčová slova: přiměřenost nákladů, vodní management, Rámcová směrnice EU pro vodní politiku, analýza nákladů a přínosů, new Leipzig Approach, kumulativní disertační práce

Keywords: water management, EU Water Framework Directive, cost-benefit analysis, new Leipzig Approach, cumulative dissertation thesis, cost proportionality

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2018
  • Vedoucí: Jiřina Jílková
  • Oponent: Pavel Raška, Ondřej Vojáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74694


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz