Theses 

Cena jako faktor konkurence v gastronomii – Bc. Veronika Volfová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Veronika Volfová

Diplomová práce

Cena jako faktor konkurence v gastronomii

Price as a competitive factor in gastronomy

Anotace: Diplomová práce se zabývá cenou jako faktorem konkurence v gastronomii. Cílem práce je analýza konkurenčního prostředí v oblasti Letenského náměstí. Analyzována bude aktuální poptávka hostů a nabídka restaurací. Pro lepší přehlednost je práce členěna do tří částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část se zaměřuje na definici ceny a konkurence, zabývá se tvorbou cen a cenovou politikou v gastronomii. Čerpáno bylo z odborné literatury, tiskovin a internetových zdrojů. Pro sběr dat v analytické části je použito vlastní šetření pomocí dotazníku a mystery shoppingu. V dotazníkovém šetření byly zjišťovány faktory, které motivují hosta pro výběr restaurace a jakou roli při rozhodování má cena. Ze zjištěných dat je následně vycházeno ve vlastním průzkumu. Během předem stanovených kriterií byly vybrány restaurace a u nich se následně hodnotily jednotlivé faktory. Cílem je zjistit, zda podniky preferují cenovou nebo necenovou konkurenci. Návrhová část nabízí plošné návrhy pro zlepšení nabídky v gastronomii. Dále jsou pak uvedeny návrhy pro jednotlivé restaurace, jak si udržet konkurenční výhodu.

Abstract: The Masters‘s Dissertation deals with price as a competitive factor in Gastronomy. The objective of this work is an analysis of competitive environment in Letná square. Subject of the analysis will be Customer demand and restaurant offerings. For better orientation, the work is divided into three Parts: Theoretical, Analytical and Presentation of the concept. The Theoretical part is focused on definitions of price and competition and how it deals with price formulation and pricing policy in Gastronomy. Sources of information are literature, printed materials and online resources. In the Analytical part is a collection of data used for its own investigation and realized by Questionnaires and Mystery shopping. In the survey were identified factors which motivate the guest to select restaurants and how the price plays a role in this decision. The Restaurants were selected based on this predetermined criteria.. Each factor was evaluated according to the restaurants. The Target was to determine which restaurants prefer price versus non-price competition. The Presentation of the concept suggests to improve the offer in Gastronomy. Then there are suggestion for individual restaurants for how to maintain a competitive advantage.

Klíčová slova: cena, cenová konkurence, necenová konkurence, nabídka, poptávka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:43, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz