Vojtěch Rybka

Bakalářská práce

Znalost poskytování první pomoci u příslušníků AČR se zaměřením na penetrující poranění, masivní krvácení a KPR

First Aid Knowledge among Czech Army Soldiers with Focus on Penetrating Trauma, Massive Bleeding and CPR
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ověření znalostí příslušníků Armády České republiky o poskytování první pomoci. Konkrétně pak na znalost problematiky tzv. Tactical Combat Casualty Care, masivního krvácení, penetrujících poranění a kardiopulmonální resuscitace. Práce obsahuje tři teoretické kapitoly a jednu empirickou. Teoretické kapitoly se zaměřují na historii první pomoci, Armádu České republiky …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on verification of knowledge of the Czech Army soldiers on providing first medical aid. Specifically, knowledge of the Tactical Combat Casualty Care, major bleeding, penetrating injuries and cardiopulmonary resuscitation. The thesis contains three theoretical chapters and one empirical. The theoretical chapters are concerning the history of first medical aid, the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Ulrych, RS
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická