Bc. Tereza Martináková

Bachelor's thesis

Indikátory zdravotní péče a jejich benchmarking

Health indicators and their benchmarking
Abstract:
Bakalářská práce je zacílena na nastudování různých známých systémů zdravotních indikátorů, které se využívají k vyhodnocení zdravotnických situací v různých oblastech světa. Na základě volně dostupného datového souboru ukazatelů ECHI zabývajícího se Českou republikou a ostatními evropskými státy byly použity metody standardizace dat a byla analyzována pozice naší země vzhledem k evropskému benchmarku …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the development of various known health indicator systems, which are used to evaluate health situations in different regions of the world. Based on the freely available data set of ECHI indicators dealing with the Czech Republic and other European countries, data standardization methods were used and the position of our country compared to the European benchmark was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta