Kamila Houdková

Bachelor's thesis

Problematika násilí na ženách zaměřená na znásilnění

The issue of violence against women in rape
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Problematika násilí na ženách zaměřená na znásilnění“ se zabývá násilím na ženách, pokud možno komplexně. Práce se rozděluje na dvě části. Teoretickou a praktickou. První část rozebírá pojmy dané problematiky. Zmiňuje se také o historii, pachateli, oběti a následné pomoci. V praktické části je vytvořeno výzkumné šetření (dotazník) a také proběhl osobní rozhovor s osobou poškozenou …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled "The issue of violence against women in rape" deals with violence against women, if possible in a comprehensive way. The thesis is divided into two parts. Theoretical and practical. The first part discusses the concepts of the given issue. It also mentions history, perpetrators, victims and subsequent aid. In the practical part is created a research survey (questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: PhDr. PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS