Bc. Jan Vašíček

Master's thesis

Návrh nové TV komunikace pro značku Home Credit

Design of New TV Communication for the Home Credit Brand
Abstract:
Cílem práce je identifikovat a rozvinout dlouhodobý kreativní reklamní koncept pro značku Home Credit. V úvodní části práce je využito teoretických východisek oboru marketingová komunikace s detailním pohledem na vytvoření účinné reklamy a působení emocí v reklamě. V praktické části diplomové práce jsou realizovány polostrukturované rozhovory s cílem identifikovat reklamní koncept, který má největší …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to identify and develop a long-term creative advertising concept for the Home Credit brand. The introductory part of the thesis uses the theoretical basis of marketing communication with a detailed view of the creation of effective advertising and emotions in advertising. In the practical part of the thesis, semi-structured interviews are conducted in order to identify …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vašíček, Jan. Návrh nové TV komunikace pro značku Home Credit. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe