Theses 

Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických – Tereza PERGLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Tereza PERGLOVÁ

Bakalářská práce

Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických

Specifics of children with epilepsy in the educational process in the practical elementary school

Anotace: Bakalářskou práci s názvem Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických jsem v teoretické části rozdělila na tři hlavní kapitoly. V první kapitole uvádím definici základní charakteristiky epilepsie, etiologii a diagnostiku epilepsie, klasifikaci epileptických záchvatů a také léčbu a terapii epilepsie. Ve druhé kapitole se věnuji oblasti charakteristiky Základní školy praktické, stupně mentální retardace, charakteristiky osoby s lehkým mentálním postižením. Poslední část, třetí kapitola je zaměřena na vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním, podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vliv epilepsie na život dítěte atd. Životní situace lidí s epilepsií jsou v naší společnosti stále velmi obtížné. Především škola by se měla pokusit o vytvoření vhodných podmínek a dávat dětem s epilepsií větší šance ve vzdělání a v životě. U dětí školního věku má obzvlášť velký vliv na jejich život a vzdělávání hlavně jejich rodina a škola. Mělo by se stát normálním, že děti s epilepsií mají právo společně se vzdělávat a učit s dětmi ostatními. Pedagogové by měli na žáka s epilepsií pohlížet jako na celistvou osobnost. Cílem práce je zjistit limity vzdělávání žáků s epilepsií ve školním prostředí, dále zjistit limity žáků s epilepsií ve volnočasových aktivitách a posledním cílem je zjistit informovanost pedagogů ve vztahu k epilepsii v edukačním procesu. Pro kvalitativní výzkum jsem zvolila techniku rozhovorů, které jsem prováděla s pedagogy ZŠ praktických v Plzeňském a Jihočeském kraji. Za účelem výzkumu jsem oslovila 8 ZŠ praktických v Plzeňském a Jihočeském kraji. Pro zjišťování informací jsem použila metodu polostandardizovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Pro respondenty bylo vytvořeno 16 otázek pro pedagogy. Osnovy rozhovorů v záznamovém archu pro pedagogy jsou součástí přílohy. Odpovědi byly následně analyzovány a zpracovány do příslušných tabulek. Každý jedinec má vzdělávání ztížené přidruženým mentálním postižením. Po provedeném výzkumu jsem zjistila, že největšími limity ve vzdělávání žáků s epilepsií ve školním prostředí jsou medikamentózní léčba ve většině případů byla uvedena jako největší omezení při vzdělávání, důležitá je pravidelnost podávání medikace žákům. Dále je pro žáky a celou třídu omezující klidový režim, který je nezbytný pro vzdělávání těchto žáků. Omezující je také četnost epileptických záchvatů. U jednoho chlapce plyne z epilepsie omezení docházky do školy. Další potíže se u všech žáků objevují v oblasti pozornosti, tím i snížení rozsahu zapamatovaného učiva, zvýšená unavitelnost, agresivní chování, zpomalení pracovního tempa žáků. U epilepsie je však třeba dostatek vědomostí, jaká bezpečností pravidla dodržovat. Rodiče dětí s epilepsií by se měli poradit s učitelem, jaké aktivity je možné dítěti umožnit a zároveň dodržovat nutné zásady opatrnosti a bezpečnosti. Účastnit se co nejvíce aktivit a vyrovnat se svým zdravým kamarádům je pro dítě s epilepsií nesmírně důležité. Velkou zodpovědnost za svoje dítě s epilepsií mají v první řadě rodiče. Ve výzkumu jsem zjistila, že největší omezení trávení volného času mají tito žáci ve sportu. Nesmějí plavat a vykonávat jakoukoliv jinou sportovní činnost. Také bylo uvedeno nenavštěvovat solní jeskyni a kino. Naopak své nadání a nadšení mohou uplatnit například v kroužkách keramiky, ve výtvarném nebo dramatickém kroužku. Všichni pedagogové uvedli znalosti a zkušenosti odpovídající práci s těmito dětmi. Všem bylo poskytnuto školení o podávání první pomoci a někteří uvád

Anotace: ějí, že si sami ve svém zájmu a volném čase zjišťují další informace o epilepsii, které obohacují jejich znalosti. Bakalářská práce může být podkladem pro rodiče dětí s epilepsií, také pro pedagogy a další pedagogické pracovníky ZŠ praktických, ale i běžných základních škol. Tuto práci si také mohou přečíst rodinný příslušníci žáka, který má epilepsii.

Abstract: I divided the Bachelor´s thesis, called ´The specific features in practical primary schools´ epileptic pupils´, into three main chapters. In the first chapter of the theoretical part I mention the definition of the main characteristics of epilepsy, the etiology and diagnosis of epilepsy, as well as the classification of epileptic seizures and the treatment and therapy of epilepsy. In the second chapter I focus on the practical primary schools. I mention the characteristics of practical primary schools, the characteristics of a person with mental disability as well as particular levels of mental retardation. The last part, the third chapter, is focused on the education of handicapped pupils. The subchapters are concerned with pupils with special educational needs, with supportive policies in handicapped pupils, further on I mention the system of advisory service, the specific features of educating an individual suffering from epilepsy, as well as the role of a special teacher in the process of educating epileptic pupils. The life situations of epileptics are still very difficult in our society. The school especially should attempt creating suitable conditions and giving epileptic children better chances in education as well as their lives. In school-age children their family and school have a huge influcence on their lives and education. The fact that epileptic children have a right to study together with other, healthy children, should become normal. Teachers should regard epileptic pupils as integrated personalities. The goal of this thesis is to find out the limits of epileptic pupils´education in school environment, to find out the limits of epileptic pupils in leisure activities, and the last goal is to find out teachers´ awareness linked to epilepsy in educational process. For qualitative research I chose the technique of interviews that I carried out with practical primary school teachers in the Plzeň and South Bohemian regions. For the purpose of my research I addressed 8 practical primary schools in the Plzeň and South Bohemian regions. To collect information I used the method of semi-structured interview with open questions. 16 teacher-focused questions were created for the respondents. The interview outlines in the record sheet for teachers make up the enclosure. The responses were subsequently analysed and processed into appropriate tables. Each individual has their education made more difficult by the associated mental handicap. After I had done my research, I found out that the greatest limit in epileptic pupils´ education is the medical treatment in most cases it was mentioned as the greatest limit in education, regularity in medication administering to pupils is important. Some have the seizures once a week, others once a month, while some others might have it several times a week.In one boy the limit in school attendance streams from epilepsy. There are other problems that occur in all epileptic pupils, especially in the area of attention, therefore even in the decrease of memorized curicculum, increased tiredness, aggresive behaviour, slowing down of pupils´ pace of work. Active leisure time benefits every individual, including epileptics. It supports good physical and psychic condition. All of them were given a training in first-aid administration and some have stated that they themselves are trying to find new information on epilepsy, which enriches their knowledge, in their free time. This bachelor´s thesis can serve as a basic material for epileptic children´s parents as well as for theachers and other teaching staff of practical primary schools, but also of ordinary primary schools. Family members of an epileptic pupil may as well read this thesis.

Klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, vzdělávání, pedagog, edukace, ZŠ praktická.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Koppová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43626 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PERGLOVÁ, Tereza. Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz