Barbora Teplárková

Master's thesis

Mezinárodní migrace v EU a USA

International Migration in the EU and USA
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní migraci v EU a USA. Cílem diplomové práce je na základě analýzy dat objasnit problematiku mezinárodní migrace v Evropské unii a Spojených státech amerických. Práce se skládá z 5 kapitol, přičemž první kapitola je úvod. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické vymezení a typy mezinárodní migrace. Jsou v ní také vymezeny důsledky, příčiny, specifické formy migrace …more
Abstract:
The thesis is focused on international migration in the EU and the USA. The aim of this thesis is based on data analysis to clarify the issue of international migration in the European Union and the United States. Thesis consists of 5 chapters, the first chapter is an introduction. The second chapter focuses on the theoretical definition and types of international migration. There are also defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Eva Kovářová
  • Reader: Radim Maňák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava