Pavel Klaus

Disertační práce

Vliv elektrického pole na spalování metanu v technologii ohřevu kovů

Influence of Electric Field on the Combustion of Methane in Technology of Metals Heating
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá vlivem stejnosměrného elektrického pole na spalování směsi metanu a kyslíku. Je zde provedena série měření, které mají za úkol ověřit vliv elektrického pole na plamen vytvořený ze směsi metanu a kyslíku a dále pochopit princip této interakce. Jsou zde srovnávány vlivy elektrického pole vůči stavu bez aplikace elektrického pole do plamene. Rovněž jsou zde popsány děje …více
Abstract:
This dissertation work is deals with the influence of DC electric field on combustion processes of methane and oxygen mixture. Was performed a series of measurements, which are tasked to verify the influence of electric field on the flame created from a mixture of methane and oxygen and further understand of this interaction. There are comparisons of results with an applied electric field to the combustion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Tomčík
  • Oponent: Pavol Božek, Vlastimil Matějka, Libor Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava