Mgr. Václav Michalička, Ph.D.

Disertační práce

Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby.

The influence of dominant handicraft production on the formation and transformation of rural communities illustrated by an example of municipalities Křižánky and Metylovice. Identification of specific forms of handicraft production.
Anotace:
Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu zaniklého rukodělného řemenářství v obci Metylovice a pilnikářství v obci Křižánky. Přestože téma rukodělné výroby již více než sto let stojí v zorném úhlu národopisného bádání, je stále patrný určitý nedostatek prací věnujících se dopadu rukodělné produkce na venkovskou komunitu v širokých ekonomických, sociálních a kulturních souvislostech …více
Anotace:
lnikářství i kožedělná výroba se v obou případech rozvíjely ve venkovském tradičně agrárním prostoru, ve kterém byl rolnický způsob života zásadní a péče o půdu představovala samozřejmou podstatu každodenního života. Pilnikáři v Křižánkách si i v období prosperity výroby zachovali silnou vazbu na zemědělskou půdu. Proto získaný kapitál investovali v mnoha případech především do půdy. V Metylovicích …více
Abstract:
The presented dissertation is the result of several years’ research of extinct handmade belt making in the village of Metylovice and file making in the village of Křižánky. Although the topic of handicraft production has been the focus of attention of ethnographic research for more than a century, there is still a noticeable lack of works dealing with the impact of handicraft production on rural community …více
Abstract:
osperity of the production, file makers in Křižánky maintained a strong connection to agricultural land. Therefore, in many cases they invested the resulting capital especially in the land. In Metylovice, the situation developed quite differently and land was quickly losing the position indispensability, mainly with wealthier belt makers. It can be seen that already in the late 19th century, part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Langer, CSc., doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Etnologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce