Michal Baron

Bachelor's thesis

Laboratorní úloha - Demonstrace dilučních metod

Laboratory Task - Demonstration of Dilution Methods
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením laboratorní úlohy pro demonstrační stanovení srdečního výdeje. Základem této práce jsou zvoleny termodiluční a barvivová indikátorová metoda. Jednotlivé metody jsou vysvětleny a následně demonstrovány s výsledky pomocí vytvořené aplikace v programu Labview. Výsledek této práce poslouží jako studijní materiál pro budoucí ročníky studentů zabývající se touto …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a laboratory for demonstrating the determination of cardiac output. The thermodilution and dye tracer methods are chosen as the basis for this work. Both methods are explained and then demonstrated with the results using the developed application in Labview. The result of this work will serve as a study material for future classes of students dealing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2023
  • Supervisor: Martin Augustynek
  • Reader: Jiří Sekora

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme:
Biomedicínská technika

Theses on a related topic