Pavel Bříza

Bachelor's thesis

Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek

Evaluation of Methods for the Estimation of Compatibility of Hazardous Materials
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, pro potřeby jejich skladování ve velkém množství. V úvodu je popsán současný stav legislativy v České republice. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné metody a uvedena data potřebná pro provedení binárního pro odhadu snášenlivosti nebezpečných látek. Pro přehlednost výstupu je u vybraných metod uvedena …more
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of methods for estimating the compatibility of hazardous substances for the purpose of storage in large quantities. The introduction describes the current state of legislation in Czech Republic. The following parts describe the avaible methods and provide data needed to perform a binary compatibility for estimation of hazardous substances. For clarity, the output …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: Pavel Šenovský
  • Reader: Aleš Bernatík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení