Josef Dittrich

Bakalářská práce

Kontrola stavu BOZP na staveništi

The Inspection of OSH at the Construction Site
Anotace:
DITTRICH, Josef. Kontrola stavu BOZP na staveništi. Ostrava, 2016. Bakalářská práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Katedra bezpečnosti práce a procesů. Vedoucí bakalářské práce Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. Cílem bakalářské práce je posouzení a kontrola stavu BOZP na staveništi, navržení opatření proti vzniku pracovních úrazu, nemocí z povolání a vyhodnocení navržených opatření. První …více
Abstract:
DITTRICH, Josef. The Inspection of OSH at the Construction Site. Ostrava, 2016. Bachelor thesis. Faculty of the Safety Engineering VŠB-TU Ostrava. Department of Occupational and Process Safety. The supervisor of the bachelor thesis Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. The aim of the thesis is to assess and check the status of HSE (Environment, Health and Safety) in construction, proposing measures against the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Lucie Sikorová
  • Oponent: Halina Martásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava