Jiří Vjater

Diplomová práce

Detekce dopravních značek z obrazů kamer zabudovaných ve vozidlech (kruhové značky)

Traffic Signs Detection from the Cameras Built in Vehicles (Circular Signs)
Anotace:
Tato práce se zabývá především detekcí a rozpoznáváním kruhových dopravních značek. V první části jsou krátce shrnuty jednotlivé možnosti. Druhá část je pak věnována implementaci systému rozpoznávajícího dopravní značky.
Abstract:
This thesis focuses mainly on detection and recognition of circular road signs. The first section briefly summarizes the various options. The second part is devoted to implementation of the system rozpoznávajícího traffic signs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava