Jakub Kolář

Bakalářská práce

Počítačový návrh a simulace pasivní optické sítě v prostředí Optiwave

Computer Design and Simulation of Passive Optical Network in Optiwave Software
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prostudovat a poté simulovat použití různých typů modulačních formátů pro WDM-PON síť. Následně poukázat na výhody, popřípadě nevýhody jednotlivých modulací. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části, které vyplívají ze zadání. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky. Jsou zde popsány komponenty využívané při realizaci optické trasy. Dále je v této části …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is to make a study of and then simulate the using of different types of modulation formats for WDM-PON networks. Then subsequently to point to the advantages and disadvatages of each individual form. The theses is devided into three principal parts which are outlined below. In the first part deals with and sums up the theory. It decribes the components used during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Pavel Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika