Roman Heczko

Diplomová práce

SENT Bus analyzer na platformě NI RIO v prostředí LabVIEW

SENT Bus Analyzer on Platform NI RIO in LabVIEW
Anotace:
Podstatou práce je vytvoření aplikace, pro kontrolu parametrů komunikace SENT v časové a napěťové oblasti a následné logování vzniklých chybových stavů do tabulky v aplikaci a do souboru. Pro získání potřebných informací je nutné seznámit se s normou komunikace SENT a zařízením myRIO – 1900. Získané informace budou použity k vytvoření návrhu řešení a posléze i samotné aplikace. Poté bude vytvořena …více
Abstract:
The essence of the work is to create an application to check the SENT communication parameters in time and voltage areas and subsequent logging of error conditions to the table and to a file. To obtain the necessary information, you must familiarize yourself with communication SENT standard and myRIO – 1900 device. The information will be used to create design solution and then the application itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Žídek
  • Oponent: Petr Pětvaldský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma