Theses 

Proměna sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v kontextu péče o ohrožené děti z pohledu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Šumperk – Bc. Markéta HORÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta HORÁKOVÁ

Diplomová práce

Proměna sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v kontextu péče o ohrožené děti z pohledu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Šumperk

Transformation of social and legal protection of children and work with families in the context of care for vulnerable children from the perspective of employees department of social and legal protection of children in Šumperk

Anotace: V předkládané diplomové práci se věnuji procesu transformace systému péče o ohroţené děti v kontextu praktického dopadu na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Teoretická část definuje pojem rodina včetně popisu jejích funkcí, dále objasňuje sféru sociálně-právní ochrany dětí a popisuje proces transformace. Dále jsou v této části vymezeny hlavní novinky, které přinesla v rámci transformace novela zákona č. 359/99 Sb. při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou. V praktické části mám za cíl zjistit a prozkoumat vnímání legislativních změn z pohledu pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Šumperku, posoudit vliv a účelnost změn, nových metod a postupů na výkon jejich profese a praktický dopad na jejich práci. Výstup praktické části nabídne také vizi možných změn z pohledu dlouholetých pracovníků v této oblasti. Klíčová slova: Rodina, dítě, sociálně-právní ochrana dětí, transformace, novela zákona č. 359/99 Sb., vyhodnocení, individuální plán ochrany dítěte, případová konference.

Abstract: In this thesis is devoted to the process of transforming the system of care for vulnerable children in the context of a practical impact on the performance of child protection. The theoretical part defines the family, including a description of its functions, further clarifies the sphere of child protection and describes the process of transformation. Furthermore, this section identified the major innovations brought about by the transformation of an amendment to Act no. 359/99 Coll. the exercise of child protection and work with families. In the practical part I have aimed to identify and explore the perception of legislative changes in terms of the authority child protection in Sumperk, assess the impact and effectiveness of the changes, new methods and procedures for the exercise of their profession and the practical impact on their work. Output practical part will also offer a vision of possible changes in terms of long-term workers in this area.

Klíčová slova: Rodina, dítě, sociálně-právní ochrana dětí, transformace, novela zákona č. 359/99 Sb., vyhodnocení, individuální plán ochrany dítěte, případová konference.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=195521 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Markéta. Proměna sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v kontextu péče o ohrožené děti z pohledu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Šumperk. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz