Alžběta Bílková

Diplomová práce

Návrh zástavby v proluce na ulici Sokolovská, Karlín, Praha

Design a building in the vacant site on Sokolovska street, Karlin, Prague
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Návrh zástavby v proluce na ulici Sokolovská, Karlín, Praha“ je navržení dostavby proluky na nároží ulic Sokolovská a Thámova v městské části Praha - Karlín, dle zadání diplomové práce. Řešené území je součástí památkové zóny a ulice Sokolovská představuje významnou kompoziční osu hlavního města. Na řešenou parcelu přímo navazuje vstup do stanice metra B (Křižíkova) a tramvajová …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Design of building in the vacant site on street Sokolovska, Karlin, Prague" is a proposal for the completion of the vacant lot on the corner of Sokolovska and Thamova streets in the city of Prague - Karlin, according to the assignment of the diploma thesis. The territory is part of the conservation area and street Sokolovska is a significant compositional axis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Jana Tichá Blahutová
  • Oponent: Monika Adámková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství

Práce na příbuzné téma