Theses 

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené – Bc. Eva Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Kučerová

Bakalářská práce

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené

Bullying of hearing impaired children in schools for the hearing impaired

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené. Cílem mého výzkumu bylo poukázat na specifika šikany u sluchově postižených dětí, aby výsledky mého výzkumu mohly být využity učiteli, vychovateli i rodiči neslyšících dětí. Moje práce by mohla pomoci při řešení problémů se šikanou, tím, že poukáže na možné problémy, na které se mohou zaměřit a jak je řešit. Práce je rozdělena na tři části – dvě jsou teoretické a jedna empirická. První část byla zaměřena na téma osob se sluchovým postižením, klasifikaci sluchových vad, kompenzační pomůcky, formy komunikace sluchově postižených a důsledky sluchových vad. Šikana, typy agresorů a obětí a školní šikana jsou zahrnuty v druhé části bakalářské práce. Třetí část zahrnuje popis cíle, metody a interpretaci výsledků kvalitativního výzkumu, který byl realizován na základě rozhovorů s oběťmi šikany.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problems of bullying of hearing impaired children at schools for hearing impaired. The purpose of my study was to highlight the specifics of bullying of hearing impaired children which could be used by teachers, tutors and parents of hearing impaired children. My thesis could help with solving problems of bullying/harassing by showing which problems need to be focused on and how to solve them. The thesis is divided into three parts – two theoretical and one empirical. The theoretical part includes two chapters. The first chapter focuses on the problematics of the hearing impairment, classification of hearing loss, assistive devices, communication forms of hearing impaired and consequences of hearing loss. Bullying, types of aggressors and victims of school bullying are included in the second part of the bachelor thesis. The third part encompasses purposes, methods and interpretation of the results of qualitative research that was carried out on the basis of interviews with victims of bullying.

Klíčová slova: Šikana, důsledky šikany, sluchově postižený žák, postižení, vzdělávání sluchově postižených, komunikace, odborná pomoc Bullying, impact of bullying, hearing impaired student, disability, education of hearing impaired, communication, expert assistance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz