Theses 

Adaptace zaměstnanců ve vybrané instituci veřejné správy – Bc. Lenka Nejezchlebová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Lenka Nejezchlebová, DiS.

Master's thesis

Adaptace zaměstnanců ve vybrané instituci veřejné správy

Adaptatiton of Employees in a Selected Public Administration Institution

Abstract: Diplomová práce se zabývá adaptací nových zaměstnanců ve vybrané instituci veřejné správy, kterou je krajský úřad nejmenovaného kraje České republiky. Práce nejdříve popisuje veřejnou správu, tak aby se s jejími charakteristikami a účelem mohl čtenář blíže seznámit. Následně je rozebírána adaptace s definováním jejich cílů, oblastí, ale taktéž neformálními činnostmi, které ji ovlivňují, a nakonec jsou zmíněny i její důsledky a výsledky. Zároveň se práce věnuje formálně nastavenému adaptačnímu procesu ve vybraném krajském úřadu jakožto součást zavedených prvků řízení lidských zdrojů. Kromě definování fází, plánování a délky adaptačního procesu se práce zaměřuje i na jednotlivé nástroje a personální činnosti v této oblasti. Jedná se o samotné zavádění řízení lidských zdrojů, politiku řízení lidských zdrojů, získávání, výběr a přijímání pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků, vzdělávání pracovníků, jejich odměňování a písemné dokumenty adaptaci podporující. V rámci výzkumu jsou adaptace a nastavený adaptační proces konfrontovány s názory čtyř skupin respondentů, přičemž jsme se v rámci dílčích výzkumných otázek zabývali průběhem a výsledkem adaptačního procesu a taktéž příspěvky jednotlivých formálně nastavených nástrojů a personálních činností, které tento proces a adaptaci ovlivňují. Výzkum je založený na kvalitativní strategii a realizovaný pomocí 17 individuálních rozhovorů (8x nový zaměstnanec, 4x mentor, 4x vedoucí pracovník, 1x personalistka). Rozhovory byly převedeny do písemné podoby formou přesného přepisu a následně zpracovány pomocí zakotvené teorie a interpretovány prostřednictvím otevřeného a axiálního kódování. V závěru čtenář najde odpověď na hlavní výzkumnou otázku a návrhy doporučení pro další výzkum a praxi.

Abstract: The thesis deals with the adaptation of new employees in a selected institution of public administration, which is the regional office of a highest unnamed region of the Czech Republic. The paper first describes the public administration with its characteristics and purpose. Subsequently, adaptation is discussed in defining their objectives and areas, but also informal activities that could affect it and furthermore consequences and results of adaptation. At the same time the thesis presents formally dedicated adaptation process in selected organization as a part of the established elements of human resource management. Beside the defining the stages, planning and length of the adaptation process, the paper focused on the individual instruments and personnel activities in this area too. In terms of the actual implementation of human resource management, human resources policy, recruitment, selection and acceptance, performance management, the employees evaluation, training, remuneration and written documents supporting the adaptation. In the research is the adaptation and adaptation process in the selected organization confronted with the views of the four groups of respondents. The goals of the research are focused on course and outcomes of the adaptation process and also the contributions of individual formally set of tools and personal activities which might have influence on the adaptation. The research is based on qualitative strategy and implemented through 17 individual interviews (8x new employee, 4x mentor, 4x leader of the department, 1x HR manager). Interviews were converted into written form through accurate transcription and subsequently analyzed using grounded theory and interpreted through open and axial coding. In conclusion the reader will find the answer to the main research question and draft recommendation for further research and practice.

Keywords: adaptace, veřejná správa, řízení lidských zdrojů, adaptační proces, krajský úřad Adaptation, Public Administration, Human Resources Management, Adaptation Process, The Highest Regional Office

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 12:23, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz