Lucie Šajnová

Diplomová práce

Využití adaptivního neuro-fuzzy inferenčního systému ve zpracování plodového EKG

Using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System in Processing of Fetal ECG
Anotace:
Tato práce je zaměřena na využití adaptivního neuro-fuzzy inferenčního systému (ANFIS) ve zpracování plodového EKG. v první části je nastíněna problematika plodového EKG. Dále jsou popsány soft-computingové metody jako je fuzzy logika, fuzzy inferenční systém a umělé neuronové sítě. V další části jsou uvedeny adaptivní metody zpracování signálu a samotná implementace softwarového rozhraní využívající …více
Abstract:
This thesis is focused on the use of the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) in processing of the fetal ECG. In the firts part problem of fetal ECG is outlined. There ase also described soft-computing methods such as fuzzy logic, fuzzy inference system a artificial neural networks. In the next part are presented the adaptive signal processing methods and the implementation of the software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Jaromír Konečný
  • Oponent: Nela Štrbíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava