Theses 

Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina za hranicemi stávajících územně ekologických limitů – Pavla Sanderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla Sanderová

Diplomová práce

Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina za hranicemi stávajících územně ekologických limitů

Utilizing Lignite Reserves Economically at the Deposit, SD a.s., Doly Bílina, in Excess of the Existing Territory Environmental Limits

Anotace: Předmětem diplomové práce je ekonomická analýza využitelnosti zásob hnědého uhlí velkolomu Bílina, který zaujímá velký objem kvalitních zásob za nově vymezenými územně těžebními limity. V úvodu práce je zachycen historický obraz dobývání hnědého uhlí v zájmové oblasti. Navazuje kapitola s charakteristikou zájmového území, z hlediska geologie, stratigrafie a jednotlivých částí ložiska. Další nedílnou část práce tvoří popis územně ekologických limitů včetně jejich změn pro velkolom Bílina. Ekonomická část je soustředěna na predikci tržeb, nákladů a hospodářského výsledku pro budoucí období let 2011 – 2030.

Abstract: The economic analyses of usage of brown coal reserves from the Bílina quarry, which makes a huge capacity of first-rate reserves behind recently set territorially mining limits, is the subject of this thesis. A historical framework of brown coal mining in the chosen area is captured in the beginning of the thesis. This is followed by a chapter describing the chosen area from geological, stratigraphical and individual deposit parts point of view. A description of territorially-ecological limits including their changes for Bílina quarry makes another integral part of the thesis. The economic part is focused on prediction of revenues, costs and economic result expected in years 2011 – 2030.

Keywords: územně ekologické limity, dobývání, velkolom, predikce, těžební technologie, ložisko uhlí, territory environmental limits, mining, quarry, prediction, logging technique, coal-seam

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Luboš Bouček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz