Bc. Michaela Zimandlová

Master's thesis

Problematika kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách

Issues of quality and quantity of providing social services and social work in socially excluded localities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Teoretická část se zabývá historickým vývojem sociálních služeb, sociálním vyloučením a začleňováním, sociálně vyloučenými lokalitami, prevencí a péčí, legislativním vymezením sociálních služeb, kvalitou a kvantitou a metodami jejich měření. Dále jsou blíže specifikovány …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of quality and quantity of providing social services and social work in socially excluded localities. The theoretical part deals with the historical development of social services, social exclusion and inclusion, socially excluded localities, prevention and care, legislative definition of social services, quality and quantity and methods of their measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 8. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2021
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.