Magda Vašínková

Bakalářská práce

Audit bezpečnosti informací v nadnárodní společnosti

Information Security Audit in a Multinational Company
Anotace:
Tato práce předkládá v první části vysvětlení základních pojmů z oblasti auditu, náhled do historie auditu bezpečnosti informací a přehled stávajících norem ISO zabývajících se bezpečnosti informací. Následně obsahuje představení často užívaného modelu PDCA, který se zabývá zavedením a správou efektivního systému řízení bezpečnosti v organizaci. Druhá část práce přináší náhled do průběhu auditu bezpečnosti …více
Abstract:
This thesis presents an explanation of basic concepts of auditing, insight into the history of information security audit and review of existing ISO standards dealing with information security. Then presents the PDCA model, which deals with the establishment and management of effective safety management system in the organization. The second part gives an insight into the audit information security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jiřina Petříková
  • Oponent: Pavel Podolský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika