Bc. Martina Postlová

Bachelor's thesis

Ideové zdroje prosazování práv člověka a občana, formulované v deklaracích práv člověka a občana ve státech severoamerické unie a ve francouzské revoluci a jejich odraz v současném právním systému ČR

Ideological sources of the advancement of human and civil rights formulated in the declarations of the rights of man and the citizen in the states of North American Union and during the French Revolution and their reflection in the current legal system of the Czech Republic
Abstract:
Obsahem práce je popis deklarací práv člověka a občana ve státech severoamerické unie (Virginská prohlášení práv z r. 1776, Deklarace – konstituce státu Massa-chusetts, Ústava Spojených států amerických z r. 1787, Listiny práv Spojených států amerických z r. 1791), francouzské Deklarace práv člověka a občana z r. 1789 a ně-kterých jejich ideových zdrojů (Jean Jacques Rousseau a Charles Montesuieu) …more
Abstract:
The thesis describes and analyses the declarations of human and civil rights in the states of the North American Union (the Virginia Declaration of Rights from 1776, the Declaration and Constitution of Massachusetts, the Constitution of the United States of America from 1787, the Bill of Rights of the United States of America from 1791), the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Bc. František Koberna
  • Reader: prof. Dr. et Dr. Vladimír Robert Matas, MA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní