Theses 

Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče – Martina KRYSTÝNOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martina KRYSTÝNOVÁ

Bachelor's thesis

Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče

The safeness of the client when providing nursing care

Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce je bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatel-ské péče. V teoretické části jsem se věnovala problematice řízení a předcházení rizik ve zdravotnic-kých zařízeních, funkcím manažera rizik a také legislativní podpoře státu v otázce bezpečí klienta. Také jsem se zaměřila na nejčastější rizika, pochybení a omyly zdravotnického personálu a na faktory jejich vzniku. V posledním oddíle teoretické části jsem se zabývala řešením problémů pochybení spolu s návrhem vhodných opatření a praktických rad pro jejich prevenci. Praktická část mé práce obsahuje výsledky z pozorovacího šetření, ve kterém jsem mapo-vala nejčastější chyby a rizika na ošetřovacích jednotkách. Práci jsem ještě doplnila vý-sledky dotazníkového šetření. Cílem je získat přehled o nejčastějších chybách, dodržování a podceňování předpisů v za-jištění bezpečnosti nemocných. Z výsledků šetření vyplynuly nejčastější chyby vyskytující se při poskytová-ní ošetřovatelské péče, které mohou narušit bezpečí klientů. Na základě těchto poznatků byl vytvořen souhrn opatření, která upozorňují personál na nejčastější nedostatky v ošetřovatelské péči.

Abstract: The main theme of this bachelor thesis is the safety of the client when providing nursing care. In the theoretical part I addressed the problems of management and prevention of risks in health care facilities, the function of manager of risks and state legislative support regard-ing the safety of the client. I also focused on the most common risks, errors and mistakes of medical staff and the factors of their origin. In the last section of the theoretical part I dealt with resolving errors with the proposal of appropriate measures and practical advice for their prevention. The practical part of this work contains the results of observational surveys in which I sur-veyed the most common errors and risks of the care units. I have enhanced this work with the results of a questionnaire survey. The aim is to get an overview about the most frequent errors, observance and underestima-tion of rules in provision of the safety of the patients. The results showed the most common errors which occurred that may affect the safety of the clients. Based on these findings a number of measures were created to draw the attention of the staff to the most common deficiencies in the nursing care.

Keywords: Bezpečnost klienta, ošetřovatelská péče, rizika, manažer rizik, pochybení a omyly.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010
  • Identifier: 14219

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Michaela Karafiátová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14219 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRYSTÝNOVÁ, Martina. Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 09:11, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz