Jan Hluchý

Bakalářská práce

Komparace pojistných produktů pomocí vybraných metod vícekriteriálního rozhodování

Comparison of Insurance Products Using Selected Multi-Criteria Decision-Making Methods
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo na základě aplikace metod TOPSIS a PROMETHEE vybrat nejvhodnější pojistný produkt životního pojištění z nabídky pěti českých pojišťoven, které byly zvoleny podle jejich podílu na pojistném trhu v tomto odvětví pojištění. V práci byl porovnáván produkt životního pojištění těchto pojišťoven: ČSOB pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna a.s., Česká …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis was to select the most suitable life insurance product from the offer of five Czech insurance companies based on the TOPSIS and PROMETHEE methods, which were chosen according to their share in the insurance market in this insurance sector. The product of the life insurance of these insurance companies: ČSOB pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Kateřina Zelinková
  • Oponent: Ivo Brodecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava