Helena Riedlová

Master's thesis

Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů

Assessment of the effectiveness of UV radiation in disinfection of the surface
Abstract:
RIEDLOVÁ, Helena. Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů. Ostrava, 2021. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Karla Barčová. Diplomová práce se věnuje problematice dezinfekce povrchů pomocí UV zářením. V úvodní části je vysvětlena fyzikální podstata elektromagnetického záření a jeho rozdělení podle vlnové délky. Na tuto část navazuje výklad …more
Abstract:
RIEDLOVÁ, Helena. Assessment of the effectiveness of UV radiation in disinfection of the surface. Ostrava, 2021. Diploma thesis. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor Karla Barčová. The diploma thesis is dedicated to the disinfection of surfaces with UV radiation. The introductory part explains the physical nature of electromagnetic radiation and its distribution according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2021
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Michal Lesňák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku