Martin Štencl

Diplomová práce

Zjištění příčin nevyhovující kvality řezné hrany u oceli S355 o tloušťce 260 mm

Determining the Causes of Unsatisfactory Quality of the Cutting Edges at Steel Grade S355 with Thickness of 260 mm
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tepelným dělením konstrukční oceli pomocí řezání kyslíkem,konkrétně kvalitou hrany vzniklého řezu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se oblasti tepelného dělení: jsou popsány a porovnány jednotlivé metody dělení, je objasněn jejich princip, omezení a přednosti. Dále jsou popsány vlastnosti, použití a rozdělní konstrukčních ocelí. V experimentální části …více
Abstract:
The master thesis deals the cutting structural steel by the oxy-fuel method, concrete the quality of the cutting edge. In theoretical part is explaining the basic concepts of thermal cutting: are cleared and compared individual methods of cutting, interpreted their principles, limited's and preferences. Next is explaining the properties, use and distribution of construction steels. In practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Lucie Krejčí
  • Oponent: Ivo Hlavatý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava