Jana Adamovičová

Bakalářská práce

Působení ambasadorů značek na spotřebitelské chování

Influence of Brand Ambassadors on Consumer Behaviour
Anotace:
Jako téma bakalářské práce si autorka zvolila vliv ambasadorů značek na spotřebitelské chování. Cílem bylo zjistit, jestli nákupní chování spotřebitelů ovlivňuje zastoupení ambasadorů, popřípadě do jaké míry. Také bylo zkoumáno, jak moc je rozšířeno povědomí o různých ambasadorech či zda jsou značkou efektivně využívání a jestli v dnešní době ještě někdo rozlišuje pojmy jako ambasador a influencer …více
Abstract:
As a topic for the bachelor's thesis, the authoress choses the influence of brand ambassadors on consumer behavior. The aim was to find out whether the shopping behavior of consumers influences the representation of ambassadors of the brands, or to which extent. It was also examined how widespread awareness of various ambassadors is or whether they are effectively use by the brands they represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Petr Lůžek
  • Oponent: Miloš Kotrle

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Marketing / Marketingová komunikace