Bc. Beáta Hrušková

Master's thesis

Proces tvorba krátkodobých finančných plánov

Process creating short term financial plans
Abstract:
Diploma work is related to definition of main meanings, as duties, goals and methods of creation financial plans. Then is related to analyse of financial indicators than creation of financial plan. Fiction of financial management and take in decisions, which going to positive results, it is absolutly perfect of knowing financial situation. Knowledge about financial health of company has to be shown …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá definíciou hlavných pojmov, ako sú úlohy, ciele a metódy zostavovania finančných plánov. Ďalej sa zaoberá analýzou finančných ukazovateľov ako aj tvorbou finančného plánu. Predpokladom finančného riadenia a prijímania rozhodnutí, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom, je dokonalé poznanie finančnej situácie. Vedomosti o finančnom zdraví podniku však musia byť podložené poznaním …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Reader: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance