Aleš Kotas

Diplomová práce

Hydraulické napínací zařízení dlouhých pásových dopravníků

Hydraulic Operated Take-up Unit for Long Belt Conveyors
Anotace:
KOTAS, A. Hydraulické napínací zařízení dlouhých pásových dopravníků. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 93 s. Diplomová práce, vedoucí Polák, J. Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického napínacího zařízení dlouhých pásových dopravníků. V rešerši je popsána funkce a typy napínacích zařízení, dopravní pás včetně popisu …více
Abstract:
KOTAS, A. Hydraulic Operated Take-up Unit for Long Belt Conveyors. Ostrava: Institute of Transportation, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 93 p. ; Head of the thesis: Polák, J. The thesis deals with a constructional proposal of hydraulic operated take-up unit long belt conveyers. In the background research has been described function and variety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaromír Polák
  • Oponent: Jan Pěla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava