Gabriela Durkošová

Bakalářská práce

Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Marianka

Survey Sketch for the Designation of the Building in the C.D. Marianka
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Marianka. Před měřením byla provedena rekognoskace terénu a pak následovalo samotné měření. Mezi použité metody měření patří RTK metoda, která byla měřena přístrojem TOPCON GPS GRS-1 na podkladě systémů GNSS a NAVSTAR a dále byla použita polární metoda měřena přístrojem TOPCON GTP 2006. Naměřené hodnoty …více
Abstract:
The aim of my work is original geometric plan focus on the unfinished building in the cadastral area Marianka. Before the measurement, we carried out reconnaissance of the terrain. Then followed by the actual measurement. The methods which are used include RTK measurement method, which was measured by the instrument Topcon GRS-1 GPS on the basis of GNSS and NAVSTAR systems and polar method was used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Markéta Michalusová
  • Oponent: Mikuláš Grand

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava