Petr Brotánek

Bakalářská práce

Hydrologický model založený na celulárním automatu

Celullar Automata Based Hydrological Model
Anotace:
Předložená práce se zabývá vytvořením programové aplikace, která umožňuje matematicky modelovat hydrologický srážko-odtokový proces. Pro tento účel je využit nástroj známý jako celulární automat. V první části jsou vysvětleny relevantní pojmy a souvislosti z oblasti hydrologie, geoinformatiky, celulárních automatů a užitého programovacího jazyka. Další část popisuje přípravné práce a proces vývoje …více
Abstract:
This thesis deals with the process of creation of a software application enabling mathematical modeling of the hydrological rainfall-runoff process. In this respect, a tool called cellular automaton was used. The first part explains the relevant concepts in the field of hydrology, geoinformatics, cellular automata and applied programming language. The next part describes the preparatory work and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Rapant
  • Oponent: Jan Unucka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava