Tereza Dryšlová

Diplomová práce

Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy: s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením

S přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením

The possibilities of using of art gallery animation in training of art education: With regard to the problems of the education for auditory handicapped pupils
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku využití galerijních animací v procesu vzdělávání a výchovy. Snaží se nastínit některé možnosti začlenění tohoto programu do výuky výtvarné výchovy na běžné základní škole a na základní škole pro žáky s postižením sluchu. Zároveň poukazuje na význam muzeí a galerií ve výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem práce bylo navrhnout a uskutečnit výtvarnou řadu na téma …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities of using art gallery animation in education process. The thesis proposes some possibilities of including this process in art education in usual basic schools and in basic schools for auditory handicapped pupils. Text adverts to meaning of museums and art galleries in education process. The aim of the diploma thesis is to propose and to realize visual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Petra Šobáňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.