Theses 

Hodnocení současného stavu personálního informačního systému na konkrétní vysoké škole z hlediska potřeb manažerů – Bc. Eva Trefilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce

Bc. Eva Trefilová

Diplomová práce

Hodnocení současného stavu personálního informačního systému na konkrétní vysoké škole z hlediska potřeb manažerů

Assessment of contemporary state of HR information system at University

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem personálního informačního systému na veřejné vysoké škole. Cílem této práce je odpovědět na otázku: „Jak a v čem odpovídá současný stav personálního informačního systému potřebám manažerů vybrané VŠ v oblasti personálního řízení?“ V teoretické části popisuji, co jsou to personální informační systémy, jaká je jejich úloha v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále zde přibližuji podnikové informační systémy a systém SAP, který je na vysoké škole využíván k podpoře podnikových procesů včetně personálních. Zaměřuji se na hlavní zvolené personální činnosti (zabezpečování lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání a hodnocení pracovníků) a možnosti využití personálního systému v rámci těchto činností. V metodologické části zdůvodňuji výběr kvalitativní výzkumné strategie. Jako výzkumný nástroj jsem použila polostrukturovaný rozhovor a analýzu dokumentů. Empirická část přináší shrnutí rozhovorů s manažery a diskutuje zjištěné skutečnosti. Závěrem je zjištění, že současný stav personálního informačního systému odpovídá zcela potřebám personální oblasti zabezpečování lidských zdrojů. V oblastech vzdělávání a rozvoje a hodnocení pracovníků byly zjištěny určité nedostatky.

Abstract: This Diploma Thesis deals with a topic of the Human Resources Information Systems (HRIS) at public university. The aim of this thesis is to answer the question: „how does the current Human Resources Information Systems fullfil the needs of managers from selected university in the field of personnel management"? The theoretical part describes, what are the HRSI, what is their role in the management of human resources. Thesis approaches Enterprise Resource Planning and SAP system, which is used to support business processes including personnel management. It’s focused on selected HR activities (manpower, development and education and employee’s appraisal) and the possibility of using personnel system for these activities. The methodological part justifies the choice of qualitative research strategy. A semi-structured interview and analysis of documents were used as a research tool. The empirical part presents a summary of interviews with managers and discusses realities. Finally, it is noted that the current state of HR information system corresponds fully to the needs of HR and manpower. In the areas of development, education and employee appraisal, certain weaknesses there were discovered.

Klíčová slova: Personální informační systémy, PIS, HRIS, SAP ERP, ERP systémy, lidské zdroje, potřeby managementu, personální činnosti, Manager´s Desktop Human Resource Information Systems, ERP systems, human resources, management needs, HR activities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz