Radek Folwarczný

Bachelor's thesis

Zhodnocení regionálních disparit a regionální politiky EU v Polsku

Evaluation of Regional Disparities and EU Regional Policy in Poland
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématikou regionálních disparit a regionální politiky Evropské unie. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení regionálních disparit a vývoje regionální politiky Evropské unie na území Polské republiky. První obsahová kapitola představuje základní teorii regionálního rozvoje, regionálních disparit a regionální politiky Evropské unie. Kapitola druhá podává informace o regionálním …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on topic of regional disparities and EU regional policy. Aim of this Bachelor thesis is to evaluate regional disparities and effectiveness of EU regional policy in Poland. First chapter introduces reader to basic theory of regional development, regional disparities and EU regional policy. Second chapter informs reader about regional development of Polish territory and introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Eva Poledníková
  • Reader: Martina Čermáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva