Jiří Hajduch

Bakalářská práce

Historie a současnost těžby lignitu na jižní Moravě z hlediska turismu

History and Present of Mining Lignite at Southern Moravia in Light of Tourism
Anotace:
V předložené práci je zpracována historie a současnost těžby lignitu na jižní Moravě z pohledu turismu. V první části byl popsán vlastní lignit a jeho vlastnosti, vídeňská pánev, uhelné sloje v revíru, hydrologie a klima oblasti a dopad těžby na životní prostředí. Následně je zpracována historie dobývání lignitu, historie a současnost vybraných bývalých důlních děl, systém dopravy v revíru a současná …více
Abstract:
In the submitted thesis is worked a history and present of brown coal mining in the south Moravia by a view of tourism. In the first part there was described brown coal solitary and his properties, Vinna basin, the coal sidles in a mine district, hydrology and area climate, the overall impact to living environment. Consequently is processed a history of brown coal mining, history and present of chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Pavla Ovčaří
  • Oponent: Alena Kožušníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus