Lucie Urbánková

Diplomová práce

Právní a ekonomické základy autorských organizací a jejich vztah k masmédiím

Legal and economic foundations of copyright organizations and their relationship to mass media
Anotace:
Právní a ekonomické základy autorských organizací a jejich vztah k massmédiím Tato práce si klade za cíl komplexně vyložit problematiku kolektivní správy autorských práv v České republice, a to zvláště u organizací, které se zabývají autorskými právy hudebníků a textařů, tedy OSA a Intergram a objasnit princip rozúčtování autorských odměn. V první části se zabývám vznikem autorského práva, jeho historií …více
Abstract:
Legal and economic foundations of copyright organizations and their relationship to mass media This work aims to interpret the complex issues of collective management of copyright in the Czech Republic, especially in organizations dealing with copyrighted musicians and songwriters, it means OSA and Intergram, and explain the principle of distribution of royalties. The first part deals with the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ivana Šuláková
  • Oponent: Radim Kainer, Tomáš Hulva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava