Theses 

Uplatnění absolventů oboru sociální práce z pohledu zaměstnavatelů provozující sociální služby na území města Plzně – Jana TITTELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana TITTELOVÁ

Bakalářská práce

Uplatnění absolventů oboru sociální práce z pohledu zaměstnavatelů provozující sociální služby na území města Plzně

Work versatility of social work study program graduates from the perspective of the employers engaged in social services in the city of Pilsen

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním absolventů oboru sociální práce z pohledu zaměstnavatelů poskytujících sociální služby na území města Plzně s důrazem na registrované sociální služby. Cílem práce bylo zjistit fakta relativní pro hodnocení absolventů sociální práce zaměstnavateli, zejména z hlediska kompetencí. V teoretické části práce se autorka zabývala vymezením pojmů jako sociální práce a sociální služby, sociální pracovník a kompetence. Každý pojem definovala a dále s ním pracovala. V praktické části práce se věnuje metodologii výzkumného šetření a samotnému výzkumnému šetření. Bakalářská práce je empirického rázu a využívá smíšené strategie výzkumného šetření. Nejprve autorka zjišťovala informace dotazníkem či z dokumentů a následně využívala metody kvalitativního výzkumného šetření polostrukturovaného rozhovoru s důrazem na dílčí výzkumné oblasti ? přijímání nových sociálních pracovníků, představy a nároky zaměstnavatele a další postup a spokojenost zaměstnavatele. Díky této metodě získala autorka potřebná data pro naplnění cílů bakalářské práce. Zjištěné poznatky jsou zaznamenány v shrnutí.

Abstract: Work versatility of social work study program graduates from the perspective of the employers engaged in social services in the city of Pilsen with an emphasis on registrated social servises. The aim of this work was to determine the facts relative to social work study program graduates, particularly in terms of competences. In the theoretical part, the author discussed the definitions of terms such as social work and social services, social worker and competence. Each term defined and worked with him. In the practical part of the thesis deals with the methodology of the research and the research itself. The thesis is empirical in nature and uses a mixed strategy research. First author or questionnaire collected information from documents and then use the methods of qualitative research semi-structured interview with an emphasis on particular research areas - recruitment of social workers, ideas and demands of employers and other progress and satisfaction of employer. With this method, the author obtained the necessary data to meet the objectives of the thesis. The findings are reported in the summary of the results.

Klíčová slova: sociální práce, sociální služby, sociální pracovník, role sociálního pracovníka, kompetence, smíšená strategie výzkumného šetření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Káňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54704 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

TITTELOVÁ, Jana. Uplatnění absolventů oboru sociální práce z pohledu zaměstnavatelů provozující sociální služby na území města Plzně. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz