Dominik Dolkoš

Bachelor's thesis

Analýza obrazu a detekce objektů pro hru fotbal robotů

Image Analysis and Object Recognition for Robot Soccer
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou obrazu fotbalu robotů. Jsou zde nastíněny základní metody pro zpracování obrazu a vytvořen nový postup pro získání hledaných informací. Toho je dosaženo díky použití detekce hran a jejich ztenčení. Následuje nově vytvořený algoritmus pro porozumění dat na obrázku, který využívá vlastností jednotlivých objetků pro zjištění informací o nich. Zpracování snímků probíhá ve …more
Abstract:
This thesis deals with a problem of analyzing image in robot soccer. We showcase few basic methods of image processing and we create new algorithm for detecting specific informations about the field and players. This is done by using simple edge detection method with thinning of the edges afterwards. The algorithm for image understanding is using features of individual objects to find out their whereabouts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Václav Svatoň
  • Reader: Lukáš Vojáček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava